Vaško jedro Šentilj

Občina Mislinja je na 3. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevan je ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Vaško jedro Šentilj«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 15. marca 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 94.019,10 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Nosilec projekta:
Občina Mislinja

Projektni partnerji:
Turistično društvo Mislinja
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
Grafično oblikovanje Anton Hozjan s. p.

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje:2 Razvoj osnovnih storitev na podeželju
Podukrep:2 B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti
Namen in aktivnosti projekta:
Namen ukrepa je izboljšati dostopnost regije navzven in znotraj regije ter zagotavljati pogoje za rabo trajnostnih oblik mobilnosti z namenom izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja.
Aktivnosti projekta:
– Gradbena in obrtniška dela, gradbeni nadzor, projektna dokumentacija (Občina Mislinja)
– Stroški promocije (partnerji v projektu)
Cilji in rezultati projekta: 
Cilj projekta je ureditev vaškega jedra Šentilj, ureditev prometne infrastrukture, v sklopu rekonstrukcije obnove lokalne ceste LC 261081 pa tudi izgradnja hodnika za pešce, izgradnja novega mostu čez potok Brložnica, nadvišanje obstoječega podpornega zidu ob potoku Brložnica, ureditev parkirišč pri cerkvi Sv. Ilja, razširitev obstoječe ceste LC 261091 in izgradnja podpornega zidu, ureditev odvodnjavanja in odvod meteornih vod iz cestnih površin.

 

Vrednost operacije:
skupna vrednost projekta z DDVupravičen strošek (€)delež sofinanciranjaodobrena višina zneska
sofinanciranja EKSRP
134.747,05 €110.610,7085 %94.019,10 €

Način financiranja: 
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Geografska lokacija projekta:
Vaško jedro Šentilj

Časovni okvir izvajanja:
Februar 2021 do avgust 2021.

Povezave do spletnih strani:
https://www.mislinja.si/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/