Ureditev tlakovane pešpoti do cerkve sv. Nikolaja

Občina Vuzenica je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Ureditev tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 12. julija 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 21.295,14 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Nosilec projekta:
Občina Vuzenica

Projektni partnerji:
Koroški pokrajinski muzej
Anuška Viher, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
»Invalid« Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Vuzenica

Vodja projekta: Sašo Verdnik

Utemeljitev projekta:

Investicija  bo vplivala na izboljšanje kakovosti življenja in na zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju. Podprl se bo ukrep 2A, katerega težišče je usmerjeno v ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine, ki bo aktivirala lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, prenos znanj, krepila identiteto, dodala vrednost upravljanju prostora, …

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje:2 Razvoj osnovnih storitev
Ukrep:2 A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti

 

Namen in aktivnosti projekta:
Namen naložbe je ureditev tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja in župnišča, ki se nahaja v Trškem jedru (EŠD: 8136) v Vuzenici. Z revitalizacijo kulturne dediščine se bo izboljšala kvaliteta življenja kot tudi gospodarska privlačnost podeželskega okolja (trajnostni turizem). Z obnovljeno pešpotjo se bo izboljšala dostopnost do kulturnih in naravnih vrednot kraja, v celoto se bo povezala gozdna učna pot, ki se je prej pričela pri Hiši Viher, sedaj pa se bo razširila in bo potekala od kamnitega železniškega viadukta, preko obnovljene poti do cerkve in župnišča in naprej proti Hiši Viher in Pistrovem gradu. Ob tem bo izdana brošura, ki bo zaobjela kulturno in naravno dediščino kraja. V sklopu projektnih aktivnosti se bo izvedlo predavanje na temo kulturne dediščine v Vuzenici. Na otvoritvi urejene tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja se bo predstavila folklorna skupina, ki ohranja plesno izročilo tradicionalnih koroških plesov, v spremljavi z živo glasbo ljudskih in drugih inštrumentov.

Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom, za katere je predvidena nova rampa, ki bo omogočala neoviran in predvsem varen dostop do kulturnih spomenikov (cerkev, župnišče).

Ciljna skupina so vsi prebivalci Občine Vuzenica, verniki, turisti, obiskovalci, pohodniki, popotniki. Koriščenja tlakovane poti, ki vodi do cerkve Sv. Nikolaja in drugih kulturnih in naravnih vrednot Občine Vuzenica se v večjem številu udeležijo tudi ranljive skupine: starejši (upokojenci), mlade družine (mladi do 30 leta starosti), ženske, starejši brezposelni in invalidi, ki jim bo z izvedbo projekta oz. z ureditvijo rampe za invalide zagotovljene enake možnosti dostopa do naravnih in kulturnih bogastev podeželja na tem območju. Projekt bo pripomogel k boljši vpetosti ranljivih skupin v družbeno življenje, jim nudil priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo. Pripomogel bo k večji socialni vključenost na območju LAS MDD.

  CILJI

Posebni cilji operacije:–          Izboljšati možnost dostopa podeželskega prebivalstva (tudi gibalno oviranih in invalidov) do osnovnih storitev, infrastrukture (1.569 prebivalcev Vuzenice).

–          Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki omogočajo nove oz. izboljšujejo storitve/infrastrukturo na področju kulturne in naravne dediščine.

–          Podpreti operacije, ki vključujejo izgradnjo in obnovo storitev in infrastrukture na področju kulturne in naravne dediščine na podeželju (1 operacija, 1 nova turistična aktivnost)

–          Uspešno izvajanje operacij za razvoj osnovnih sredstev (1 zaključena operacija).

–          Reaktivirati ali sanirati zapuščena in neizkoriščena podeželska območja (saniranih cca. 200 m2)

–          Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (1 podprta  integralna rešitev medgeneracijske vključenosti, 30 prebivalcev vključenih v socialne programe).

Operativni cilji operacije:–          Cilj projekta so investicijsko vzdrževalna dela, obnova in nabava opreme za namen ureditve obstoječe tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja in župnišča za boljši dostop, predvsem ranljivim skupinam, do cerkvenih kulturnih spomenikov in naravnih vrednot v Trškem jedru (EŠD: 8136) Vuzenice. Cilj projekta je tudi informiranje javnosti o projektu preko spletnega oglaševanja, tiska kataloga – zloženke in s postavitvijo informativne table. Rezultati projekta bodo med drugim tudi brošura in izvedba predavanj na temo kulturne in naravne dediščine kraja ter prispevek folklorne skupine na otvoritvi.

 

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDVOdobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP
30.517,26 €21.295,14 €

 

Način financiranja:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Geografska lokacija izvajanja projekta:
–          Občina Vuzenica (Ureditev tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja – GOI dela; Predavanje na temo kulturne dediščine; Priprava kulturnega programa ob otvoritvi; Brošura o naravni in kulturni dediščini Občine Vuzenica);

–          Občina Radlje ob Dravi (Predavanje na temo kulturne dediščine);

–          Mestna občina Slovenj Gradec (Predavanje na temo kulturne dediščine).

 

Terminski načrt izvajanja projekta:
Začetek: 1.09.2021

Zaključek: 30.03.2022

Povezave do spletnih strani:        
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/