KOROŠKA 100 LET POZNEJE (Koroški plebiscit)

Operacija »Koroška 100 let pozneje« je skupni projekt celotnega območja Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD), ki ga je v okviru »Podpore za izvajanje operacij v  okviru Strategije lokalnega  razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost LAS MDD 2014 – 2020«, preko neposredne potrditve Skupščina LAS MDD potrdila in LAS MDD naložila, da ga pošlje v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s strani katerega se pričakuje sofinanciranje operacije v višini 80 % upravičenih stroškov operacije, kar znaša  119.965,51 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Prijavitelj operacije: LAS Mislinjske in Dravske doline, vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec

Partnerji pri operaciji: Občina Dravograd, Koroški pokrajinski muzej, Koroška galerija likovnih umetnosti in Kulturno prosvetno društvo Libeliče

Celotna vrednost operacije z DDV: 173.641,92 €
Višina sofinanciranja operacije (ESRR): 119.965,51 €
IZVEDBA OPERACIJE:
Začetek: Januar 2022
Zaključek: Oktober 2022

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 3 Varstvo okolja in narave
Ukrep: 3.B Sanacija in reaktivacija degradiranih območij

Namen in aktivnosti operacije
Predmet investicije je sanacija degradiranega območja bivšega maloobmejnega prehoda Libeliče, ki se nahaja v urbanem in obmejnem problemskem območju. Prenovljen objekt bo služil  muzejskim in turističnim namenom.  Cilj operacije je v sodelovanju s partnerji pri operaciji skozi premišljene aktivnosti in dogodke izpostaviti različno paleto pogledov na temo meja.

Operacija »Koroška 100 let pozneje« prednostno sledi tematskemu področju SLR – TP3 »Varstvo okolja in narave« katerega cilj je: Reaktivirati in sanirati zapuščena, neizkoriščena urbana in podeželska območja.

Prednostno se bo podprl ukrep 3. B – Sanacija in reaktivacija degradiranih območij. Težišče ukrepanja je usmerjeno v izboljšanje stanja okolja oz. izboljšanje funkcionalnosti in mobilnosti urbanega okolja, kakovosti bivanja, dekontaminacijo degradiranih zemljišč za preobrazbo prostora in aktivacijo neizrabljenega prostora.

Aktivnosti po partnerjih pri operaciji:

AP 1: VODENJE in  KOORDINACIJA PROJEKTA (LAS Mislinjske in Dravske doline)

AP 2: PRENOVA BIVŠEGA MALOOBMEJNEGA PREHODA LIBELIČE ZA MUZEJSKE IN TURISTIČNE NAMENE (Občina Dravograd)

AP 3: AUDIO – VIZUALNA RAZSTAVA ((Koroški pokrajinski muzej)

AP 4: MUZEJSKI VEČERI (Koroški pokrajinski muzej)

AP 5: DELAVNICE IN RAZSTAVE NA TEMO MEJA

AP 5.1 Pedagoško – andragoški program (Koroški pokrajinski muzej)

AP 5.2 Serija razstavnih projektov, delavnic in umetniških intervencij z naslovom Meje s priznanimi 6 slovenskimi umetniki (Koroška galerija likovnih umetnosti)

AP 6: PROMOCIJA PROJEKTA

AP 6.1. Promocijski film o Libeličah (Občina Dravograd)

AP 6.2 Celostna podoba razstavne serije in letaki (Koroška galerija likovnih umetnosti)

AP 6.3. Promocijske majice (Kulturno prosvetno društvo Libeliče)

AP 7: OSREDNJA PROSLAVA OB 100 LETNICI PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI DOMOVINI TER IZDAJA ZBORNIKA (Kulturno prosvetno društvo Libeliče)

Cilji in rezultati operacije:
Splošni cilji operacije so:
Splošni cilj SLR se glasi: »Zelena delovna mesta, skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov  podeželja in urbanih območij za boljšo gospodarsko in socialno vključenost.«

Posebni cilji operacije so:

 • Podpreti operacije, ki vključujejo ustvarjanje delovnih mest (operacija ustvarja pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest – nova turistična ponudba / vzpostavitev vstopna in informacijska točke ter muzejska trgovina, 8 novih nočitvenih kapacitet).
 • Izboljšati možnosti dostopa lokalnega prebivalstva do osnovnih storitev, infrastrukture (obnova bivšega maoobmejnega prehoda Libeliče za turistične in kulturne namene).
 • Reaktivirati in sanirati zapuščena, neizkoriščena urbana območja (sanacija bivšega maloobmejnega prehoda, dodajanje oz. kreiranje novih vsebin).
 • Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo.
 • Podpreti operacije, ki vplivajo na varstvo okolja in ohranjanje narave v urbanih okoljih.
 • Uspešno izvajanje operacij varstva okolja in narave.
 • Spodbujati urbano prebivalstvo (ranljive skupine) v programe socialne vključenosti.
 • Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin.
 • Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin
 • Uspešno izvajanje operacij večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji operacije:

 • Povečana prepoznavnost naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti LAS MDD;
 • Večja prepoznavnost LAS MDD in njegovih potencialov;
 • Povezati ključne deležnike in oblikovati turistični produkt LAS MDD;
 • Večja vključenost ranljivih skupin LAS MDD in sodelovanje pri izvedbi projektnih aktivnosti;
 • Izboljšanje kakovosti življenjskega prostora območja LAS MDD;
 • Urediti infrastruktura na območju LAS MDD;
 • Izboljšati tržno organiziranost in povezanost v kratkih verigah;
 • Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na območju LAS MDD;
 • Vlagati v obnovo in razvoj vasi na območju LAS MDD, kjer se sooča s pomanjkljivo in nezadostno infrastrukturo;
 • Aktivirati lokalno območje LAS MDD.

Rezultati operacije:

 • Sanirano degradirano območje, območje maloobmejnega prehoda Libeliče;
 • Nov turistični produkt (urejena vstopna in informacijska točke ter muzejska trgovina, 8 novih nočitvenih kapacitet);
 • Dva filma, ki bosta prenovljenemu objektu dala vsebino (Promocijski film o Libeličah in Film z zgodbami o meji);
 • Inovativna audio-vizualna razstava v prostorih maloobmejnega prehoda Libeliče;
 • Izvedba 6 muzejskih večerov.
 • Izvedba Pedagoško – andragoškega programa
 • Izvedba serij razstavnih projektov, delavnic in umetniških intervencij z naslovom Meje s priznanimi slovenskimi umetniki s strani KGLU: 3 razstave in 4 delavnice na celotnem območju LAS MDD.
 • Izvedba promocijskih aktivnosti.
 • Osrednja proslava ob 100 letnici priključitve Libelič k matični domovini ter izdaja zbornika
 • Uspešno vodenje in koordinacija operacije s strani LAS MDD.

Ciljne skupine:

 • Prebivalci območja LAS MDD;
 • Krajani Libelič;
 • Turisti (kolesarji, pohodniki, obiskovalci kraja Libelič);
 • Ranljive skupine (mladi do 30 leta starosti, starejši brezposelni, ženske, invalidi in upokojenci).

Geografska lokacija izvajanja operacije:

 • Občina Mislinja
 • Mestna občina Slovenj Gradec (Šmartno pri Slovenj Gradcu)
 • Občina Dravograd
 • Občina Vuzenica
 • Občina Muta
 • Občina Radlje ob Dravi
 • Občina Podvelka
 • Občina Ribnica na Pohorju

Način financiranja:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
http://www.eu-skladi.si/