Postavitev tradicionalne ročne kovačnice

Prijavitelj operacije:  Občina Ravne na Koroškem
Partnerji: Koroški pokrajinski muzej, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem
Vrednost operacije: 48.122,44€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 37.120,80€
Izvedba operacije:
1. FAZA: 1. 2. 2021 – 3. 10. 2021
2. FAZA: 1. 6. 2021 – 31. 1. 2023

Ozadje operacije
Prioriteta na področju razvoja kulturnih potencialov je v povezovanju kulturnih in naravnih potencialov, katerih skupna sinergija bo imela pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanje ter ohranjanje kulturne dediščine v največjem koroškem mestu in tako posledično tudi v Sloveniji in EU.

Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti muzejske dejavnosti, odprle se bodo možnosti oblikovanja novih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Občine Ravne na Koroškem in Koroške regije.

Javna kulturna infrastruktura in kulturna dediščina pomeni podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, neposredno prispeva k hitrejši regionalni rasti in razvoju.

Ocenjujemo, da bo izvedba projekta prispevala k doseganju naslednjih kvalitativnih/ strateških ciljev v širšem prostoru:
1. povečanje prepoznavnosti in spoznavanje tradicije občin Mežiške doline in Koroške regije,
2. vzpostavitev povezave s podobnimi mednarodnimi ustanovami v evropskem prostoru,
3. doseganje učinkovite horizontalne in vertikalne povezanosti koroških in slovenskih turističnih ponudnikov – realizacija celotnega promotorja in tržnika kulturno turističnih produktov, ki bo pomenil tudi vezni člen med lokalnimi in državnimi turističnimi organizacijami.
4. glede na povečan obseg del, zastavljene cilje in predvidene metode dela se bo povečala profesionalnost in znanje v načrtovanju, upravljanju in trženju turistične ponudbe.

Varovanje in prezentiranje avtentičnih industrijskih obratov in objektov kot živih muzejev (“working museum”) ter možna preureditev v kulturne centre in prireditvene prostore odpira cel niz možnosti moderne revalorizacije ter uporabo kulturnih objektov industrijskega značaja tudi v druge namene, s tem pa ne izgubljajo identitete nekoč industrijskih objektov.

Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
Cilj investicije je skladno z načelom celostnega in trajnostnega ohranjanja dediščine kot temelja lokalne in nacionalne identitete, kulturne raznolikosti Slovenije, privlačnost našega okolja za življenje naših občanov in privlačnost tako za turiste kot druge obiskovalce občine Ravne in je dopolnilo k drugim gospodarskim dejavnostim, vse v sožitju, povezovanju in sodelovanju. Tehniška in kulturna dediščina, tako na Ravnah kot tudi širše narekuje identiteto lokalne skupnosti in regije, ter je temelj sodobne ustvarjalnosti in prepoznavnosti ne le Koroške, pač pa tudi Slovenije v mednarodni skupnosti; prav preko slednje želimo prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše tehniške in kulturne dediščine kot skupne identitete lokalne skupnosti.
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje dolgoročne cilje:
 razvoj javne kulturne infrastrukture in dostopnost širše skupnosti do kulture,
 večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko – turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
 izboljšanje pogojev za razvoj kulturno – umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občinah,
 zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti,
 vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju,
 izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti,
 povezavo med turizmom in kulturo,
 partnerstvo med izvajalci kulturnih dejavnosti, civilno družbo in gospodarstvom,
 nove načine kreativnega dela in predstavitve muzejskih eksponatov,
 promocijo zgodovinskih korenin razvoja železarstva in jeklarstva na Koroškem in v Sloveniji.

Kratkoročni cilji operacije:
Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero predvsem v doseganju naslednjih kratkoročnih ciljev:
 ohranjanju tehnične in kulturne dediščine z izvedbo gradbeno obrtniških instalacijskih del za postavitev tradicionalne ročne kovačije in namestitev naprav in opreme ,
 oživitvi dogajanja na območju muzeja (ki bo povečal zanimanje za celotni muzej),
 ugoden vpliv na ostale gospodarske dejavnosti v občini (npr. turizem in gostinstvo),
 vzpostavitvi pogojev za ureditev enega od osrednjih tematskih muzejev na območju, ki je zaradi svoje zgodovine za to posebej primerno,
ustvarjanje novih delovnih mest.

Aktivnosti operacije
Faza 1: Gradbeno obrtniška inštalaterska dela in nabava opreme
Faza 2: Zaposlitev kovača za polovični delovni čas v obdobju trajanja projekta, t.j. 24 mesecev
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: 900,00 x 24 mesecev = 21.600,00 EUR.

– Organizacija izobraževalnih delavnic in udeležba na sejmih po 4 občinah Mežiške doline, v okviru obstoječe dejavnosti, brez dodatnih stroškov za projekt. V času trajanja projekta je planirana izvedba 6 izobraževalnih delavnic in 6 udeležb kovača oz. živega muzeja na sejmih.

– Promocija in trženje produkta: v okviru obstoječe platforme Visit Ravne, brez dodatnih stroškov za projekt.

Rezultati operacije
– ureditev živega muzeja, z razstavnim prostorom v nadstropju objekta,
– povečati atraktivnost kulturno turistične ponudbe v 4 občinah Mežiške doline in širše,
– doprinos drugim lokalnim ponudnikom kot so gostinci, trgovine, ostale turistične točke,

Povezave do spletnih strani
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl 
– https://skp.si/