Sadjarski center Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi je na 1. Javnem pozivu za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020), kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev s projektom »Sadjarski center Radlje ob Dravi«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 7. avgusta 2018 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 64.938,41 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Nosilec projekta:
Občina Radlje ob Dravi

Projektni partnerji:
RADELA, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Radlje ob Dravi
Koroški pokrajinski muzej
Sadjarsko društvo Bobovec Muta
Koroško športno društvo ljubiteljev starih motornih vozil OLDTIMER Radlje, Društvo
Oldtimer Radlje

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje:1 Ustvarjanje delovnih mest
Podukrep:1.A Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu
Namen in aktivnosti projekta:
Namen projekta je v občini Radlje ob Dravi vzpostaviti sadjarski center. Del aktivnosti, ki so protokolarne narave, bo v kozolcu, ki se bo prestavil na novo lokacijo, del aktivnosti pa bo potekal v Slivnikarjevi hiši.

V Slivnikarjevi hiši se bodo uredili  kletni prostori za namene predelave in skladiščenja sadja in njihovih produktov, uredila se bo degustacijska soba za potrebe Sadjarskega centra. V okviru aktivnosti bo potekal prikaz predelave sadja, kar bo pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja prikazano v muzejskem stilu, kot prikaz predelave sadja in možnost pokušine izdelkov. Kozolec bo na novi lokaciji dobil nove vsebine. Del kozolca bo namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni nameni) s prikazom dejavnosti predelave sadja (mobilna izvedba strojev, da se lahko vrnejo v Slivnikarjevo hišo po opravljeni predstavitvi, kjer bodo dejansko uporabljeni), drugi del kozolca bo zastekljen in namenjen tehnični dediščini – starodobniki. p. p. Ureditev objekta predstavlja dodano možnost k večjemu razvoju strokovno turističnih institucij na območju občine Radlje ob Dravi in sodelovanje z že obstoječimi institucijami, kot na primer ZC Radela in Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi. S temi elementi se zagotavlja večja dostopnost do sadjarskega centra tudi s strani depriviligiranih skupin uporabnikov, predvsem za aktivnosti dela na zaposlitveni ravni v sklopu ZC Radela. Projekt zagotavlja aktivnosti za skupine (različne osebe, različne potrebe), družine (otroci imajo drugačne potrebe kot starši) in ciljali na gospodarstvo, ki lahko s svojim razvojem dopolni proces socialne vključenosti z razvojem inovativnih produktov (produkti iz domačih jabolk). S tem se spodbuja ustanavljanje socialnih podjetij in krepitev podpornega okolja za njihovo delovanje ter razvoj strokovnosti pri pridelavi sadja.

Cilji projekta:
–          Nove turistične in s turizmom povezane dejavnosti;

–          Ustvarjanje novih delovnih mest v občini;

–          Rekonstrukcija kulturnih spomenikov.

Pričakovani rezultati aktivnosti:
–          Povečanje turistične atraktivnosti Koroške razvojne regije;

–          Nova zaposlitev v ZC Zavod Radela, ki bo upravljalec projekta;

–          Razvoj inovativnih produktov-produkti iz domačih jabolk.

 

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP
130.000,00 €64.938,41 €

Način financiranja:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Geografska lokacija projekta:
Občina Radlje ob Dravi

Časovni okvir izvajanja:
V izvajanju

Povezave do spletnih strani:
http://www.radlje.si/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/