Ureditev skednja na Kapli

Občina Podvelka je na 3. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Ureditev skednja na Kapli«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 23. februarja 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 47.234,21 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Nosilec projekta:
Občina Podvelka

Projektni partnerji:
Kulturno društvo Kapla
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
Okrepčevalnica Olga, Olga Kojzek s. p.

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje:2 Razvoj osnovnih storitev na podeželju
Podukrep:2. A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti
Namen in aktivnosti projekta:
Investitor – Občina Podvelka ima namen, da uredi župnijski skedenj v etnološki muzej, kjer se bo uredila stalna razstava starega kmečkega orodja.

Projektne aktivnosti:

–          GOI dela (Občina Podvelka)

–          Čiščenje skednja (KD Kapla)

–          Evidentiranje in postavitev etnološke zbirke (KPM)

–          Otvoritev stalne razstave starega kmečkega orodja s pogostitvijo (Okrepčevalnica Olga)

Cilji in rezultati projekta:
Posebni cilji operacije /kazalniki:

–       Izboljšati možnost dostopa podeželskega prebivalstva za do osnovnih storitev, infrastrukture.

–       Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki omogočajo nove oz. izboljšujejo storitve/infrastrukturo.

–       Podpreti operacije, ki vključujejo izgradnjo in obnovo storitev in infrastrukture na podeželju.

–       Uspešno izvajanje operacij razvoja osnovnih sredstev.

–       Obnova kulturnega spomenika: 1 (obnova skednja)

–       Število novih turističnih aktivnosti: 1 (muzej z etnološko zbirko starega kmečkega orodja)

–       Število zaključenih operacij za  razvoj osnovnih storitev: 1

–       Število podprtih vasi: 1 (Kapla)

–       Število podprtih operacij ohranjanja kulturne dediščine: 1

–       Število infrastrukturnih operacij: 1

–       Površina reaktiviranih ali saniranih  območij: 196,30 m2

–       Število zaključenih operacij, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo na podeželju: 1

–       Število podprtih integralnih rešitev medgeneracijske vključenosti: 1

Vrednost operacije:
skupna vrednost projekta z DDVupravičen strošek (€)delež sofinanciranjaodobrena višina zneska

sofinanciranja EKSRP

81.519,69 €68.257,5369,20 %47.234,21 €

Način financiranja:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Geografska lokacija projekta:
Občina Podvelka (Naselje Zgornja Kapla)

Časovni okvir izvajanja:
April 2021 do september 2021.

Povezave do spletnih strani:
https://www.podvelka.si/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/