Oddelek za arheologijo

Oddelek za arheologijo je začel delovati leta 1991. Skrbi za zbiranje, proučevanje, dokumentiranje in hranjenje premične arh eološke dediščine. Oddelek hrani gradivo od mlajše kamene dobe do poznega srednjega in zgodnjega novega veka.

V depoju hranimo gradivo, ki smo ga pridobili z arheološkimi raziskavami na najdiščih: Legen pri Slovenj Gradcu (grobišče in naselbina iz starejše železne dobe), Pigl na Javorniku / Ravne na Koroškem (prazgodovinska naselbina), Mislinjska Dobrava / Hartenstein (prazgodovinske in rimske ostaline), Kolaciona / Colatio / Stari trg pri Slovenj Gradcu (rimska naselbina in poštna postaja), Zgornje Dovže pri Mislinji (rimska podeželska posest), jama Pilenica nad Hudo luknjo (posamične najdbe iz rimske dobe), Puščava nad Starim trgom (poznoantično in staroslovansko grobišče), cerkev sv. Jurija na Legnu (staroslovansko grobišče in cerkev iz 9. stoletja), Ribnica na Pohorju – cerkev sv. Jerneja (srednji vek), grad Vodriž (srednji in novi vek), grad Ravne / Streiteben (srednji in novi vek), Slovenj Gradec – staro mestno jedro (srednji in novi vek) in Šentilj – cerkev sv. Ilje (srednji in novi vek).

Na mestih, kjer so bile izvedene arheološke raziskave, so zrasli arheološki parki Colatio, Gimnazija Slovenj Gradec, Dovže in grad Ravne. V kapeli gradu Ravne je postavljen lapidarij z rimskimi kamni iz Zagrada in z Raven. Od leta 1995 upravljamo cerkev sv. Jurija na Legnu.

Gradivo predstavljamo na občasnih razstavah in v razs tavnih katalogih ter strokovnih člankih. Naši arheologi so deset let sodelovali pri arheoloških raziskavah najdišč ob gradnji avtoceste na Štajerskem.

Oddelek za arheologijo poleg ogromnega števila muzealij hrani tudi bogato zbirko barvnih diapozitivov, črno-belih negativov in številnih digitalnih posnetkov.

Saša Djura Jelenko, univ. dipl. arheol., muzejska svetnica
sasa.djura.jelenko@kpm.si

Anja Mihelič Pogorelčnik, univ. dipl. arheol., kustodinja
anja.mihelic@kpm.si