Javni razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 62/12, 61/16, 47/19) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu MO Slovenj Gradec javni razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja 
1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1 V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri (najmanj 7. raven izobrazbe po veljavni Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja muzeja za obdobje razpisanega mandata.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis,
2. Ftk. Potrdila o diplomiranju,
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah, ki naj vsebuje:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo,
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posameznem delodajalcu,
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj izhaja tudi stopnja/raven zahtevnosti delovnega mesta oziroma stopnja/raven izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta ter opis vodstvenih delovnih izkušenj.
Za dokazovanje delovnih izkušenj naj kandidati predložijo tudi izpis zavarovanj Zavoda za zdravstveno ali pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4. Izjavo/dokazilo o znanju slovenskega jezika. Pojasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo določa Uredba o potrebnem znanju slovenščine,2 če je oseba izobrazbo dosegla na slovenskih izobraževalnih ustanovah. V nasprotnem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)
5. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
6. Program in smernice razvoja Koroškega pokrajinskega muzeja za naslednje mandatno obdobje, iz katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje dela muzeja.
Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uradni prevod.
3) Rok in način prijave
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslovni organ pred iztekom roka oziroma bo poslana s priporočeno pošto najkasneje na zadnji dan roka za prijavo. Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata. Nastop mandata je 29. 5. 2022. Direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje Sveta ustanoviteljev ter predhodno mnenje Sveta zavoda. Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/881-21-28 ali 051/321-005 (Tatjana Špalir).
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Mestnem svetu
MO Slovenj Gradec