Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37

(EŠD 7987)

Baročna hiša izvira iz začetka 18. stoletja. Ima polkrožni portal z baročnimi vratnicami, ki je dodatno poudarjen s temenikom, preklado in kapiteloma. Preklada sloni na dveh pilastrih. Pritlična okna imajo gladke obrobe ter profilirane karnise in lesene naoknice. Nadstropna okna pa imajo le profilirane obrobe. V pritličnih prostorih je ohranjen lesen tramovni strop. V sredini 18. stoletja je v hiši živel eden najpomembnejših slovenskih baročnih umetnikov, iz Rogatca priseljeni kipar in rezbar, Janez Jurij Mersi (1725–1788). Leta 1864 je bil lastnik hiše Simon Kucher. Naslednji lastniki so bili: 1886 Elizabeth Kucher, okrog leta 1912 je hišo kupil Avgust Haberman, ki je bil sedlar in tapetnik. Pozneje je bila v pritličju hiše sedlarsko-tapetniška delavnica s skladiščem. Družina Haberman je v hiši živela do leta 1945. Leta 1935 je postal nov lastnik Karel Rojnik. Med 2. svetovno vojno jo je zaplenil nemški okupator. Po koncu vojne je bil njen lastnik ponovno Karel Rojnik. Leta 1948 sta si hišo razdelili Ivanka in Marija Rojnik. Zemljišče brez stavbe je bilo leta 1960 nacionalizirano. Postalo je družbena lastnina, njen upravni organ je postala Občina Slovenj Gradec. Leta 1974 je bila lastninska pravica podeljena trgovinskemu in gostinskemu turističnemu ter proizvodnemu podjetju Merx. Leta 1991 je lastnik hiše s prodajno pogodbo postalo trgovsko podjetje Zila Slovenj Gradec.

Alt naslov slike

V sredini 18. stoletja je bila to hiša slovenjegraškega kiparja in rezbarja Janeza Jurija Mersija (1725–1788) (vir: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

V pritličju hiše je obratovala Habermanova sedlarsko tapetniška delavnica, 1927 (vir: Jože Potočnik)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 37

(HRN 7987)

This Baroque period house originates from the beginning of the 18th century. It has a semi-circular portal with Baroque door leaves, accentuated with a pediment, an architrave and two capitals. The architrave is supported by two pilasters. The windows on the ground floor have smooth trims and profiled cornices as well as wooden shutters. The windows on the upper floor only have profiled trims. A wooden beam ceiling is preserved in the ground floor rooms. In the mid-18th century, the house was occupied by one of the most important Baroque artists, Janez Jurij Mersi (1725–1788), a sculptor and a carver born in Rogatec. In 1864, the house was owned by Simon Kucher. The following owners were: 1886 Elizabeth Kucher, around 1912 the house was purchased by Avgust Haberman who was a harness maker and an upholsterer. Later, the ground floor contained a saddling and upholstery workshop with a warehouse. The Haberman family lived in the house until 1945. In 1935, Karel Rojnik became the new owner of the house. During the the 2nd World War, the house was seized by German occupation forces. After the end of the war, the house was returned to its previous owner, Karel Rojnik. In 1948, ownership of the house was shared by Ivanka and Marija Rojnik. The land without the building was nationalized in 1960. It became a community property under the administrative authority of the City Municipality of Slovenj Gradec. In 1974, the ownership rights were granted to the trading, catering, tourist and manufacturing company Merx. Finally, the trading company Zila Slovenj Gradec became the new owner in 1991 with a sales contract.

Alt naslov slike

In the middle of the 18th century this was the home of Janez Jurij Mersi (1725–1788), sculptor and carver from Slovenj Gradec (source: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

The ground floor served as Haberman’s saddlery and upholstery workshop, 1927 (source: Jože Potočnik)