Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 28

(EŠD 7982)

Hiša je verjetno nastala v 17. stoletju, na kar nakazujejo še njeni ohranjeni notranji detajli. Je enonadstropna, petosna stavba in ima dvokapno opečno streho. V njeni drugi in tretji okenski osi ima poudarjen rizalit. V nadstropju tvorita rizalitlizeni, v pritličju pa ima polkrožni portal s pilastroma in profiliranima kapiteloma. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana. Nadstropna okna imajo profilirane obrobe. Pritličje krasi rustika. Vhodna veža je križno grebenasto obokana. Klet in pritličje sta delno banjasto obokana. Leta 1877 je bil prvi znani lastnik hiše Gottlieb Kordik. Leta 1893 sta hišo kupila Leopold in Julija Hochle. Leta 1894 je postala lastnica stavbe Anna Hippman. Pet let pozneje sta hišo kupila Karel in Marija Rebul. Karel Rebul je bil po poklicu lekarnar, po njegovi smrti je vodstvo lekarne prevzela njegova žena Marija Rebul. V tej lekarni je bil zaposlen tudi glavni lekarnar Krešo Karaman. Marca 1945 so ga aretirali in poslali v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je umrl. V kleti so imeli prostore stanovalci in lekarna, v kateri je bil tudi »štepih«. Stanovalci so v kleti hranili ozimnico. Lekarna je imela v kletnih prostorih skladišče vnetljivih tekočin. Voda je bila napeljana v pritličje in prvo nadstropje. Pritličje je bilo namenjeno poslovanju lekarne. Leta 1946 je bila stavba nacionalizirana, pozneje je postala splošno ljudsko premoženje. Po ustnem izročilu naj bi bila v kletnih prostorih današnje Koroške lekarne Slovenj Gradec kovnica denarja, ki je delovala od 2. polovice 12. do srede 14. stoletja.

Alt naslov slike

Slovenjegraška lekarna ob koncu 19. stoletja (vir: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

Slovenjegraška lekarna, 1902 (vir: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

Karel Rebul z družino (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Slovenjegraška lekarna, 1930 (vir: Koroške lekarne)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 28

(HRN 7964)

The house was most likely built in the 17th century, which is indicated by its preserved interior details. It is a single floor, five-axis building with a clay-tiled pitched roof. There is a prominent avant-corps in the second and third window axis. The avant-corps on the upper floor is formed by two lesenes, while on the ground floor there is a semi-circular portal with pilasters and profiled capitals. The walls along the borders and the attic are profiled. The windows on the upper floor are decorated with profiled trims. The ground floor is embellished by rustic elements. The vestibule has a ribbed groin vaulting. The basement and the ground floor are partially covered by pointed barrel vaulting. In 1877, the first known owner of the house was Gottlieb Kordik. In 1893, the house was bought by Leopold and Julija Hochle. In 1894, the house was owned by Anna Hippman. Five years later it was purchased by Karel and Marija Rebul. Karel Rebul was a pharmacist and after his death the pharmacy was managed by his wife Marija Rebul. The pharmacy also employed the Head Pharmacist Krešo Karaman. In March 1945 he was arrested and sent to the concentration camp in Dachau where he died. The basement was reserved for private rooms and the pharmacy, which also included a well (“štepih”). The residents used the basement to keep winter supplies and there was also a storage for flammable liquids for the pharmacy. The plumbing was installed in ground floor and the first floor. The ground floor was used for the purposes of managing the pharmacy. In 1946, the building was nationalized and later became a general community property. According to the lore, the basement of the today’s Carinthian Pharmacy Slovenj Gradec was a mint operating from the 2nd half of the 12th century to the mid-14th century.

Alt naslov slike

The Slovenj Gradec pharmacy at the end of the 19th century (source: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

The Slovenj Gradec pharmacy, 1902 (source: Jože Potočnik)

Alt naslov slike

Karel Rebul and family (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

The Slovenj Gradec pharmacy 1930, (source: Koroške lekarne)