Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 1

(EŠD 7993)

Leta 1874 sta bila tedanja lastnika hiše Josef in Helena Winkler. Po Josefovi smrti, leta 1907, je hišo podedovala Helena Winkler. Leta 1917 sta postali novi lastnici Anna Winkler in Maria Czak (rojena Winkler). Pred 2. svetovno vojno sta bili v pritličju hiše trgovina in skladišče. Hišo in trgovino sta upravljali Anna Winkler in hišna služkinja Marija Rečnik. Konec leta 1930 lastnici nista bili več zmožni opravljati trgovine, zato sta jo dali v najem Ivanu Rojniku. Leta 1945 je bila Anna Winkler odpeljana v Teharje. Marija Rečnik je ostala podnajemnica, ki je plačevala najemnino in živela v hiši do svoje smrti.Leta 1946 so zaplenili eno polovico hiše, leta 1949 pa še ostali del. Vogalna stavba je dvonadstropna. Njena glavna fasada je petosna. Stranska fasada, ki gleda na Glavni trg, je triosna. V nadstropju se v parapetih pojavljajo motivi rombov. V nadstropju ima balkon in bidermajersko kovano železno ograjo z letnico 1862. Vogali so poudarjeni z rustikalnimi elementi. Leta 2005 so stavbo prenovili.

Alt naslov slike

Winklerjeva hiša (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Bidermajerska kovana železna ograja z letnico 1862 (foto: Edi Koraca)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Trgovina z mešanim blagom, Ivan Rojnik (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – House on the Liberty Square 1

(HRN 7993)

In 1874 the house was owned by Josef and Helena Winkler. After Josef’s death in 1907, the house was inherited by Helena Winkler. In 1917, Anna Winkler and Maria Czak (née Winkler) became the new owners. Before the 2nd World War, there was a store and a warehouse on the ground floor. Both the house and the store were managed by Anna Winkler and the housemaid Marija Rečnik. At the end of 1930, the owners were no longer able to manage the shop and rented it to Ivan Rojnik. In 1945, Anna Winkler was taken to Teharje. Marija Rečnik remained there as a rent-paying tenant and lived in the house until her death. In 1946, one half of the house was confiscated, followed by the other half in 1949. The corner building has two floors. Its main facade has five axes. The lateral facade facing the Main Square has three axes. The parapets on the upper floor contain rhombus motifs. The upper floor of the house has a balcony and a Biedermeier style wrought iron balcony railings bearing the year 1862. The corners are accentuated with rustic elements. The building was renovated in 2005.

Alt naslov slike

Winkler’s house (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

Biedermeier style wrought iron balcony railings bearing the year 1862 (photo: Edi Koraca)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Convenience store, Ivan Rojnik (source: The Carinthian Regional Museum)