Slovenj Gradec – Cerkev Sv. Elizabete

(EŠD 659)

Cerkev je med pomembnejšimi sakralno–umetnostnimi spomeniki v mestnem jedru. Posvečena je sv. Elizabeti (1207, †1231), zavetnici ubogih in bolnih. Je najstarejša stavba v mestu, saj je bila zgrajena kmalu po letu 1235, ko je Elizabeta postala svetnica. Njen god že od leta 1454 vsako leto praznujejo 17. novembra. Oglejski patriarh Bertold V. Andeški je 30. aprila 1251 v čast svoji nečakinji sv. Elizabeti posvetil cerkev, prav tako je na ta dan oglejskemu patriarhatu podelil v last vso slovenjegraško posest in lastnino. Izročitev je potekala v cerkvi sv. Elizabete. Sestavljajo jo gotska zakristija, kapela, zvonik na severni strani, dve baročni kapeli na južni strani, romanska pravokotna ladja in prezbiterij. Kvalitetna baročna oprema v notranjosti, sodi v sam vrh baročnega kiparstva v slovenskem prostoru. Glavni oltar iz leta 1731/1734 je zasnoval graški kipar Janez Jakob Schoy (1686–1733), izdelal pa, kot je zapisano na hrbtni strani, mizar Nidermar (morda Nieder–mayer). Osrednji prostor zavzema slika sv. Elizabete med berači, mojstrsko delo slovenjegraškega slikarja Franca Mihaela Straussa (1674–1740), iz leta 1732. Stranska oltarja in prižnicoje z odličnim kiparskim okrasjemv letih 1770–1773 izdelal slovenjegraški meščan, iz Rogatca priseljeni kipar in rezbar, Janez Jurij Mersi (1725–1788). Oltarni sliki za slavoločni – levi stranski oltar ter nekdanji oltar v severni Anini kapeli sta delo Janeza Andreja Straussa (1721–1783). Podobo Zaroke sv. Katarine je leta 1638 naslikal Mihael Skobl, ugledni meščan in mestni sodnik. V ostenju cerkvene notranjščine je vzidanih več renesančno oblikovanih družinskih nagrobnikov, med katerimi izstopa figuralni nagrobnik družine Krištofa Gaisrucka iz leta 1566, vzidan na južni steni ladje, ob Katarininem oltarju. Upodobljena je celotna družina, ki kleči pod sv. Trojico. Med drugimi mlajšimi naj omenimo leta 1746 izklesan nagrobnik grofa Herberta Kulmerja, postavljenega v slavoloku Jožefove kapele. V Slovenj Gradcu so v času baroka delovali številni mojstri umetnostne obrti, ki so za cerkev leta 1609 izdelali srebrno monštranco in leta 1640 ciborij. Med pomembnejše premične spomenike sodi tudi pozno-gotski kip Križanega na oltarju Križeve kapele, približno iz leta 1500. Pri vhodu v zakristijo je postavljen krstni kamen z letnico 1643. Izjemna redkost v zakristijije velika poznogotska omara za spravljanje liturgične opreme z napisom in letnico 1486. Cerkev je z velikim občutkom za harmonično celoto notranjščine dopolnjeval mestni župnik Jakob Soklič (*1893, †1972). Orgelski prospekt, lestence in kip Male Terezije pred Križevo kapelo je dal izdelati po načrtih bratov Boža in Ivana Pengova, medtem ko je kip svetega Juda delo mariborskega rezbarja Ivana Sojča. Leta 1948 je dal naslikati Križev pot, delo Ludvika Pandurja. Elizabeto Ogrsko je kot zaščitnico mesta dal upodobiti nad glavnim vhodom v cerkev. Leta 1939 je arhitekt Ivan Pengov iz Ljubljane izdelal likovno podobo pečata župnije sv. Elizabete.

Alt naslov slike

Glavni oltar, J. J. Schoy, 1731/1734 z osrednjo podobo sv. Elizabete med berači, F. M. Strauss, 1732 (foto: Tomo Jeseničnik, vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Srebrna monštranca, 1609 (foto: Tomo Jeseničnik, vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Nagrobnik Krištofa Gaisrucka, 1566 (foto: Tomo Jeseničnik, vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Levi stranski oltar z osrednjo podobo svetnikov Janeza in Nikolaja, J. A. Strauss, okoli 1770 in prižnica, J. J. Mersi (1770–1773) (foto: Tomo Jeseničnik, vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Poznogotska omara v zakristiji, 1486 (foto: Tomo Jeseničnik, vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

 

Slovenj Gradec – St. Elizabeth’s Church

(HRN 659)

The church is among the most important sacral-artistic monuments in the city centre. It is dedicated to St. Elizabeth (1207, †1231), the patron saint of the poor and sick. It is the oldest building in the city, built soon after 1235, when Elizabeth was proclaimed a saint. Her name day has been celebrated each year on the 17th November since 1454. The Patriarch of Aquileia, Berthold V of Andechs, dedicated the church in honour of his niece St. Elizabeth on 30th April 1251, which was the same year he bestowed the entire estate and property of Slovenj Gradec to the Patriarch of Aquileia. The bestowal ceremony was held at St. Elizabeth’s church. The church consists of a Gothic sacristy, chapel, bell tower on the north side, two Baroque period chapels on the south side, a Romanesque rectangular nave and a presbytery. The exquisite Baroque interior is one of the best examples of Baroque sculpture in the Slovenian territory. The main altar from 1731/1734 was designed by a sculptor from Graz, Janez Jakob Schoy (1686–1733), and built by a carpenter named Nidermar (perhaps Nieder-mayer) according to the writing on the back side. The central part is occupied by the painting of St. Elizabeth Among Beggars, a masterpiece dated 1732 and made by a painter from Slovenj Gradec, Franc Mihael Strauss (1674–1740). The lateral altars and the pulpit adorned with remarkable sculptured ornaments were made during 1770–1773 by a sculptor and carver from Rogatec, Janez Jurij Mersi (1725–1788), living in Slovenj Gradec at the time. The two paintings decorating the left lateral altar (apse) and the former altar placed in the north Chapel of St. Anne were made by Janez Andrej Strauss (1721–1783). St. Catherine’s Engagement was depicted by Mihael Skobl in 1638, an esteemed citizen and town’s magistrate. There are several family tombstones built in the interior walls of the church originating from the Renaissance period, the most notable being the figural tombstone of the family of Cristoph Gaisruck from 1566, mounted on the southern wall of the nave next to the altar dedicated to St. Catherine. It depicts the entire family kneeling before the Holy Trinity. Among other, younger tombstones, is also the tombstone of count Herbert Kulmer, carved in 1746, which is placed on the triumphal arch of the Chapel of St. Joseph. During the Baroque period, Slovenj Gradec attracted many skilled artists that made the silver monstrance and ciborium for the church in 1609 and 1640, respectively. One of the most important movable monuments is also the Late Gothic crucifix statue from around 1500, which is mounted on the altar of the Cross Chapel. At the entrance to the sacristy is the baptismal font dated 1643. The sacristy also boasts with an exceptionally rare Late Gothic style liturgical cupboard from 1486, bearing an inscription. Some elements were later added to the church by the town’s priest Jakob Soklič (*1893, †1972) with a great talent for creating harmony through interior decorating. The organ pipes, chandeliers and the statue of St. Therese, “The Little Flower” in front of the Cross Chapel by brothers Božo and Ivan Pengov as well as the statue of St. Judas by Ivan Sojč, a carver from Maribor, were all made on his request. In 1948, he requested the Stations of the Cross, made by Ludvik Pandur. The Elizabeth of Hungary as the town’s patron saint, placed above themain entrance to the church, was also depicted on his request. The artistic design of the seal of St. Elizabeth’s parish was made in 1939 by the architect Ivan Pengov from Ljubljana.

Alt naslov slike

The main altar, J. J. Schoy, 1731/1734 with the central painting of St. Elizabeth Among Beggars, F. M. Strauss, 1732 (photo: Tomo Jeseničnik, source: The City Municipality of Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Silver monstrance, 1609 (photo: Tomo Jeseničnik, source: City Municipality of Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Krištof Gaisruck’s tombstone, 1566 (photo: Tomo Jeseničnik, source: City Municipality of Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

The left lateral altar with the central painting of the saints John and Nicholas, J. A. Strauss, around 1770 and the pulpit, J. J. Mersi (1770–1773) (photo: Tomo Jeseničnik, source: The City Municipality of Slovenj Gradec)

Alt naslov slike

Late Gothic sacristy cupboard, 1486 (photo: Tomo Jeseničnik, source: City Municipality of Slovenj Gradec)