Slovenj Gradec – Graščina Rothenturn

(EŠD 7964)

Dvorec stoji ob nekdanji severozahodni stranici mestnega obzidja. Stolp (der Turn) je prvič omenjen leta 1361. V 15. stoletju se omenja kot der Turen zu Wyndischgratz. Med letoma 1470 in 1483 je bil v lasti Ilija (Egidija) Schulthauzingerja. Leta 1494 ga je Franz Prager prezidal v utrjeno graščino, ki je služila za obrambo mesta pred turškimi vpadi. Hkrati je postal sedež slovenjegraškega zemljiškega gospostva. Od leta 1542 dalje se je imenoval Rotterthurm. Tega leta sta bila lastnika stolpa Siegfrid (ali Seifried) in Stefan (ali Štefan) Rottenberger. Ravno po tej rodbini naj bi stolp dobil ime. V terezijanski fevdni knjigi je zapisan kot Rottenberger Turm, nato se je preimenoval v Rotenturn. Dvorec je sedanjo podobo z arkadnim dvoriščem dobil sredi 18. stoletja, ko je bil v lasti plemiške rodovine Kulmer. Nad glavnim portalom je kamnita kartuša z grbom rodovine Kulmer. Na kamnitem sklepnem kamnu glavnega portala je bila izklesana letnica 1755, ki dokumentira zadnjo obsežnejšo prezidavo dvorca. Grbovna kartuša in letnica sta spomin na zakonca Jožefa Emerika barona Kulmerja (1717–1790) in Julijano baronico Kulmer, roj. pl. Hohnemer (1723–1768). Okoli leta 1750 sta poleg Rotenturna imela tudi gospostva in grajske stavbe Jamnik pri Zrečah ter Hartenštajn v Mislinjski dolini in Valdek v Gornjem Doliču. Ob prenovi se je pokazalo, da ima dvorec v svojem notranjem jedru ohranjene zidove prvotnega srednjeveškega stolpa, po katerem je dobil ime. Dvorec je današnjo podobo dobil po obnovi v 80. letih 20. stoletja. Dvorec so upravljali: leta 1495 Grienwald, 1513 Franc Dietrichstein, 1518 Dietrik pl. Harditsch, 1530 Ahac Schrott s Kindberga, 1574 Hans Khiessl s Fužin pri Ljubljani, 1585 Wolf Siegmund Gaisruck, 1619 je bil stolp v lasti Franca Langermantla že delno prezidan, 1652 ga je Marija B. Branečka prodala Hansu Andreju Kulmerju, 1830 J. Pachernigg, 1870 A. Naredi Rainer Harbach, 1885 Max Rothauer, 1891 E. Kurzel. Od 1901 do 1967 je v njem delovala slovenska okoliška ljudska šola. V letih 1986/87 so ga obnavljali. Danes je v njem sedež Mestne občine Slovenj Gradec.

Alt naslov slike

Dvorec Rothenturn, tloris z vrisanim srednjeveškim stolpastim jedrom (vir: Zbornik Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Ivan Stopar, Grajske stavbe v Mislinjski dolini, str. 162)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Poljska bolnišnica v Rotenthurnu, 1917 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike Alt naslov slike

Kamnita kartuša grba rodovine Kulmer nad glavnim portalom. Grb v natisnjeni in obarvani obliki iz 19. stoletja (vir: zasebna zbirka)

Alt naslov slike

Šolski razred v Rothenturnu, 1935 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – Rothenturn Manor

(HRN 7964)

The manor is located at the former north-western side of the city wall. The tower (der Turn) was first mentioned in 1361. In the 15th century it was mentioned as der Turen zu Wyndischgratz. During 1470 and 1483 it was owned by Ilij (Egidij) Schulz-Hautzinger. In 1494 it was transformed into a fortified mansion by Franz Prager to defend the city against Turkish invasions. At the same time it became the residence of the feudal lords of Slovenj Gradec. It was given the name of Rotterthurm in 1542. The same year, its owners were Siegfried (or Siefried) and Stephen (Stefan) Rottenberger. It is believed the tower was named after this family. It was mentioned in the Theresian Land Registry as Rottenberger Turm and was later renamed Rothenturn. The manor was given its present form with an arched courtyard in the middle of the 18th century when it was held by the noble family of Kulmer. Above the main portal, there is a stone shrine bearing the coat of arms of the Kulmer family. The year 1755 is carved on the keystone of the portal, documenting the last extensive reconstruction of the manor. The shrine and the year remain as a memory of the noble couple Joseph Emerik – Baron Kulmer (1717–1790) and Juliana, Baroness Kulmer von Hohnemer (1723–1768). Around 1750 they also owned properties and mansions Jamnik in Zreče, Hartenstein in the Mislinja Valley and Valdek in Gornji Dolič, in addition to Rothenturn. During the renovation, it became evident that some walls from the original medieval tower were still preserved in its inner core that gave the manor its name. The manor acquired its current appearance after the renovation in the 1980s. The manor was managed by: 1495 Grienwald, 1513 Franz Dietrichstein, 1518 Dietrik von Harditsch, 1530 Ahac Schrott from Kindberg, 1574 Hans Khiessl from Fužine pri Ljubljani, 1585 Wolf Siegmund Gaisruck. When it became the property of Franc Langermantel in 1619, it was already partly remodelled; in 1652 it was sold to Hans Andrej Kulmer by Marija B. Branečka; 1830 J. Pachernigg, 1870 A. Naredi Rainer Harbach, 1885 Max Rothauer, 1891 E. Kurzel. Between 1901 and 1967 it housed the Slovene Regional People’s School. It was renovated in 1986/87. Today it houses the offices of the City Municipality of Slovenj Gradec.

Alt naslov slike

The Rothenturn manor, ground plan including the medieval tower core (source: Slovenj Gradec and Mislinja Valley I, Ivan Stopar, Castle buildings in the Mislinja Valley, p. 162)

Alt naslov slike

Alt naslov slike

The field hospital in Rotenthurn, 1917 (source: Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike Alt naslov slike

The stone coat of arms of the Kulmer family above the main portal. The coat of arms as printed and coloured in the 19th century (source: private collection).

Alt naslov slike

School class at Rothenturn, 1935 (source: Carinthian Regional Museum)