Šmartno pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Martina

(EŠD 3417)

Za Slovenjgraško in Mislinjsko dolino je že v 10. stoletju obstajalo župnijsko središče pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Šmarška pražupnija je vse do srede 18. stoletja sodila pod oglejsko patriarhijo, v kateri se je razvila vrsta samostojnih dušnopastirskih postojank. Cerkev sv. Martina je bila prvič omenjena leta 1106, po stavbnem sestavu pa sodi v prvo polovico 13. stoletja. Cerkev obdaja še delno ohranjeno obzidje. Njeno zasnovo sestavljajo pravokotna ladja (v njeni južni steni je vzidanih pet napisnih plošč), čebulast zvonik in prezbiterij.

Osrednja ladja je najstarejši del cerkve. Ladjo so po letu 1500 podaljšali, dvignili, in poznogotsko obokali. Po požaru februarja 1640 so ji prizidali enako visoki stranski ladji. Cerkev je leta 1657 dobila sedanji zvonik, ki pa je bil po požaru avgusta 1744 prezidan in opremljen s čebulasto streho. Star prezbiterij so v drugi polovici 18. stoletja zamenjali s sedanjim. Vso notranjščino krasi ornamentalno- figuralna poslikava, delo akademskega slikarja Slavka Frasa iz leta 1911.

Glavni oltar je leta 1767 izdelal slovenjgraški kipar Janez Jurij Mersi (*1725, †1788). Janez Andrej Strauss (*1721, †1783) pa ga je naslednje leto (1768) poslikal in pozlatil. Prvotno oltarno sliko sv. Martina je kasneje nadomestil kip svetnika. Leta 1888 je celjski podobar Ignacij Oblak obnovil oltar. Slavoločna oltarja sta iz srede 18. stoletja in sta posvečena Marijinemu spočetju in Jožefovi smrti, štiri slike, ki ju krasijo (Brezmadežne, sv. Janeza Nepomuka, Jožefove smrti in sv. Simona), je okoli leta 1750 naslikal Janez Andrej Strauss. Do leta 1954 je na starem opuščenem pokopališču ob cerkvi stala baročna kapela sv. Križa z grobnico dvanajstih župnikov, ki jo je dal zgraditi župnik Jožef Jurij Schrekinger (†1758) leta 1739.

Slika

Notranjost cerkve sv. Martina (Foto: Tomo Jeseničnik)

Slika

Nekdanja baročna kapela sv. Križa (Vir: Koroški pokrajinski muzej)

Slika

Cerkev obdaja še delno ohranjeno obzidje. (Foto: Tomo Jeseničnik)

Slika

Nekdanja baročna kapela sv. Križa (Vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Šmartno pri Slovenj Gradcu – the Church of St. Martin

(HRN 3417)

A parish centre for the Slovenj Gradec and the Mislinja Valley existed as early as in the 10th century at the Church of St. Martin in the settlement of Šmartno pri Slovenj Gradcu. The old Šmartno parish belonged to the Patriarchate of Aquileia up to the mid-eighteenth century, which promoted the development of several independent pastoral strongholds. The Church of St. Martin was first mentioned around 1106 and its architectural framework originates from the first half of the 13th century. The church is enclosed by walls which are partially preserved. It was designed with a rectangular nave (the southern wall contains five integrated inscription plates), an onion dome bell tower and a presbytery.

The central nave is considered the oldest part of the church. After 1500, the nave was prolonged, raised and vaulted with arches during the Late-Gothic period. The two transepts of equal height were added after the fire in February 1640. In 1657, the church obtained its current bell tower, which was later renovated and furnished with an onion dome due to a fire in August 1744. The old presbytery was replaced with the current one in the second half of the 18th century. Its interior is entirely decorated with ornamental and figural paintings made by an academic painter Slavko Fras in 1911.

The main altar dating to 1767 was created by the sculptor Janeza Jurij Mersi (*1725, †1788) from Slovenj Gradec. During the following year (1768), it was painted and gilded by Janez Andrej Strauss (*1721, †1783). The original altar painting of St. Martin was later replaced by the sculpture of the saint. The altar was renovated in 1888 by Ignacij Oblak, an artist from Celje. The altars with an apse date to the mid-eighteenth century and are dedicated to the Conception of Mary and the death of Joseph. The paintings adorning the two altars (depicting the Immaculate, St. John of Nepomuk, The Death of Joseph and St. Simon) were painted by Janez Andrej Strauss around 1750. Until 1954, there was Baroque chapel of St. Cross standing on the abandoned cemetery next to the church, containing a tomb of 12 priests. The chapel was built by the priest Jožef Jurij Schrekinger (†1758) in 1739.

Slika

The interior of the Church of St. Martin (Photo: Tomo Jeseničnik)

Slika

The former Baroque chapel of St. Cross (Source: The Carinthian Regional Museum)

Slika

The church is enclosed by walls which are partially preserved. (Photo: Tomo Jeseničnik)

Slika

The former Baroque chapel of St. Cross (Source: The Carinthian Regional Museum)