Stari trg pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Pankracija

(EŠD: 694)

Starotrška cerkev sv. Pankracija stoji na vrhu Grajskega griča in je bila lastniška cerkev slovenjgraških zemljiških gospodov. Arhitekturno idejo za izgradnjo je podal oglejski patriarh Bertold Andeški (*ok. 1180, †1251), ki je bil zemljiški in cerkveni gospod Slovenj Gradca. Leta 1090 se prvič omenja kot St. Pankratz in Graz. Kasneje, leta 1106 se omenja kot fara sv. Pankracija v Starem trgu, v začetku leta 1174 pa kot ecclesia sancti Pancratii de Graz. Cerkev je bila ugledna, saj je imela precejšnje letne dohodke, posesti in pravice, tudi desetino, ki se v virih omenja že leta 1174. Ni imela pokopališča, saj je stala znotraj grajskega kompleksa. Umrle so pokopavali pod hribom, kjer je bila nato postavljena cerkev sv. Radegunde. Cerkev sv. Pankracija vsebuje v svoji stavbni arhitekturi elemente enega najstarejših gradov na Slovenskem. Kvadratni del cerkve sv. Pankracija je ostanek nekdanje grajske hiše. Bertold Andeški je grajsko dvorano prezidal v grajsko kapelo. Spodnji del cerkvenega zvonika je ostanek starega grajskega stolpa, tako imenovanega bergfrida.

Cerkev je doživela številne dozidave. Glavni vhod v zahodni steni je nastal okrog leta 1240. Nad vhodom je na vrhu portala v timpanonu freska z Marijo in Jezusom. Okrog leta 1700 so k prvotni kapeli prizidali prezbiterij. Veliki oltar so v baročni prezbiterij postavili v začetku 18. stoletja. Sliko sv. Pankracija je leta 1776 narisal Janez Andrej Strauss (*1721, †1783), ki je za oba stranska oltarja upodobil še sv. Alojzija in sv. Janeza Nepomuka. Cerkvi so na južni strani nad gotsko zakristijo prizidali tako imenovane svete stopnice in se vijejo v pokritem obokanem hodniku. Stene so okrašene s freskami, ki prikazujejo prizore iz pasijona. Narisal jih je štajerski baročni slikar Anton Lerchinger okoli leta 1770. Pri svetih stopnicah se zaključi križev pot, ki poteka po pobočju od cerkve sv. Radegunde do cerkve sv. Pankracija. Strop cerkvene ladje je iz okrog 1580. leta, pod njegovo stensko poslikavo so odkrili starejše poslikave. V osrednjem dvoranskem prostoru stoji monolitni antični steber, ki so ga našli v ruševinah Kolacione in ga preoblikovanega vgradili v cerkev.

Slika

Svete stopnice poslikane s freskami so delo štajerskega baročnega slikarja Antona Lerchingerja iz okoli leta 1770. (Foto: Tomo Jeseničnik)

Slika

Stari trg, Tagespost suita, litografija s kredo, Gradec 1870 (Vir: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina na starih grafičnih upodobitvah, 2000)

Slika

Kvadratni prostor cerkve sv. Pankracija je ostanek nekdanje grajske hiše. (Vir: Zbornik Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Jože Curk, Mislinjsko ozemlje – kulturna pokraji- na, str. 193)

Slika Antični steber iz Kolacione stoji v notranjosti cerkve. (Vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Stari trg near Slovenj Gradec – the Church of St. Pancras

(HRN 694)

The Church of St. Pancras in Stari trg is set upon the castle hill and was formerly owned by Slovenj Gradec feudal lords. The architectural design concept was submitted by the Patriarch of Aquileia, Berthold of Andechs (*around 1180, †1251), who was a feudal and clerical lord of Slovenj Gradec. The church was first mentioned in 1090 as St. Pankratz in Graz. Later, in 1106, it was referred to as the “parish of St. Pancras in Stari trg” and ecclesia sancti Pancratii de Graz at the beginning of 1174. It was considered a reputable church, as it received substantial annual incomes, properties and rights, including the tithe, which was already mentioned in the written sources in 1174. Because it was erected within the castle walls, it did not have a cemetery of its own. The deceased were buried under the hill, where the Church of St. Radegund was later constructed. The architecture of the Church of St. Pancras contains elements of one of the oldest castes in the Slovenian territory. The square section of the Church of St. Pancras is a remnant of a former castle house. Berthold of Andechs later transformed the castle hall into a castle chapel. The bottom part of the church bell tower was preserved from the old castle tower called bergfried.

Several extensions were added over time. The main entrance on the western wall was built around 1240. The tympanum portal above the entrance is decorated with a fresco of Mary and Jesus. Around 1700, the original chapel was extended with a presbytery. The main altar was placed in the Baroque-style presbytery at the beginning of the 18th century. The painting of St. Pancras was made by Janez Andrej Strauss (*1721, †1783) in 1776, who also depicted St. Aloysius and St. John of Nepomuk for both side altars. On the southern side above the Gothic-style sacristy, the Church was later furnished with the so- called holy staircase, winding along the covered arched passage. The walls are decorated with frescoes, depicting the scenes from the Passion.of Christ. They were painted by a Baroque painter Anton Lerchinger around 1770. The holy staircase is also the final stop of the Stations of the Cross, situated along the hill from the Church of St. Radegund to the Church of St. Pancras. The ceiling of the nave dates to around 1580. Remains of older paintings were discovered under the ceiling paint. There is an Antique monolithic pillar in the central area of the hall, which was found under the ruins of Colatio and installed inside the church after it was repaired.

Slika

The holy staircase painted with frescoes is the work of Anton Lerchinger, Baroque painter from the Slovenian Styria, from around 1770. (Photo: Tomo Jeseničnik)

Slika

Stari trg, The Tagespost Suite, chalk lithography, Graz 1870 (Source: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina na starih grafičnih upodobitvah, 2000)

Slika

The square section of the Church of St. Pancras is a remnant of a former castle house. (Source: Zbornik Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Jože Curk, Mislinjsko ozemlje – kulturna pokrajina, p. 193)

Slika Antique pillar from Colatio inside the church. (Source: The Carinthian Regional Museum)