Stari trg pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Radegunde

(EŠD 3392)

Cerkev, ki je bila prvič omenjena leta 1397, je bila postavljena pod gradom, nad nekdanjim župnijskim dvorom. Njena posebnost je še ohranjena poznogotska kripta, ki je nastala leta 1529. Cerkev je imela veliko letnih dohodkov, saj so ji posamezniki večkrat darovali kos zemlje, njive, vrtove in hube. Velik pomen cerkve se kaže tudi v tem, da je ob koncu 15. stoletja imela v njej svoj sedež ugledna bratovščina Naše ljube Gospe. Člani so bili tudi župniki iz Šentilja pod Turjakom, Šmartna pri Slovenj Gradcu in Sv. Pankracija nad Starim trgom.

Cerkveno zasnovo tvori pravokotna ladja, ki je bila ob starem pokopališču zgrajena v drugi tretjini 14. stoletja. Ladjo členijo prizidani baročni kapeli sv. Rožnega venca in sv. Frančiška Ksaverija ter tristrano zaključen, leta 1529 zgrajen prezbiterij. Na severni strani prezbiterija je dozidana nadstropna zakristija. Zvonik s čebulasto streho in vhodno lopo v pritličju stoji na zahodu pred glavno fasado. Glavni oltar iz leta 1768 je delo kiparja Janeza Jurija Mersija (*1725, †1788). Krasijo ga kipi sv. Radegunde, sv. Katarine in sv. Lucije ter sv. Trojice na vrhu. Stranska oltarja v kapelah je leta 1722 izdelal kipar Martin Wieser (*ok. 1670, po †1731). Oltar v severni kapeli je posvečen Mariji, oltar v južni pa sv. Frančišku Ksaveriju. Ob kipu sv. Frančiška Ksaverija so še kipi sv. Frančiška Borgija, sv. Jakoba, sv. Blaža in sv. Ignacija. Od cerkve vodi na grad križev pot s 14 postajami – kapelami, reliefi v njih so delo slovenjegraške kiparske delavnice Janeza Jurija Mersija iz okoli leta 1770.

Slika

Glavni oltar v cerkvi sv. Radegunde (Foto: Tomo Jeseničnik)

Slika

Stari trg, Stara Kaiserjeva suita, litografija z iglo, med letoma 1824 in 1829 (Vir: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina na starih grafičnih upodobitvah, 2000)

Slika

Cerkev sv. Radegunde (Vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Stari trg near Slovenj Gradec – the Church of St. Radegund

(HRN 3392)

The Church, first mentioned in 1397, was erected under the castle above the former parish court. Its distinctive feature is the crypt, built in 1529 and still preserved from the Late Gothic period. The church received annual incomes because individuals would often donate parts of land, fields, gardens and yardland. The fact that the church was used as the headquarters for the respectable Brotherhood of Our Blessed Lady testifies to its great significance. The members included the priests from Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slovenj Gradcu and Sv. Pankracij above Stari trg.

The base of the church consists of a rectangular nave, built next to the old cemetery during the second third of the 14th century. The nave is flanked by a Baroque chapel of St. Rosary and St. Francis Xavier and a presbytery, walled on three sides and built in 1529. The north side of the presbytery is adjoined by a two-storey sacristy. The bell tower with an onion dome and an entry foyer on the ground floor is situated in front of the main façade and facing west. The main altar dating to 1768 was created by the sculptor Janeza Jurij Mersi (*1725, †1788). It is decorated with the sculptures of St. Radegund, St. Catherine and St. Lucia and the sculpture of St. Trinity at the top. The side altars of the chapels were carved by the sculpture Martin Wieser in 1722 (* around 1670, after †1731). The altar in the north chapel is dedicated to Mary and the altar in the south chapel to St. Francis Xavier. In addition to the sculpture of St. Francis Xavier, it is also adorned with the sculptures of St. Francis Borga, St, Jacob, St. Blaise and St. Ignatius. There are 14 Stations of the Cross, leading from the church to the castle – chapels with reliefs designed in the Slovenj Gradec sculpturing workshop of Janez Jurij Mersi dated to around 1770.

Slika

The main altar in the Church of St. Radegund (Photo: Tomo Jeseničnik)

Slika

Stari trg, The old Kaiser Suite, needle lithography, between 1824 and 1829 (Source: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina na starih grafičnih upodobitvah, 2000)

Slika

The Church of St. Radegund (Source: The Carinthian Regional Museum)