Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Puščava

(EŠD 7944)

Puščava je gozdnat greben severozahodno za Grajskim hribom in cerkvijo sv. Pankracija. Dr. Hans Winkler in dr. Walter Schmid sta že pred prvo svetovno vojno na tem mestu raziskala 138 poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških grobov. Med njimi sta odkrila tudi nekaj poznohalštatskih (pozna starejša železna doba) skeletnih grobov s pridatki, odkriti pa so bili tudi stavbni objekti, ki naj bi datirali v 2. st. pr. n. št. in so bili večinoma uničeni zaradi kasnejših grobišč na tem mestu.

Poznoantični grobovi na severozahodnem delu grobišča spadajo v konec 4. in v 5. stoletje, tu so pokopavali pokojnike antične Kolacione. Sledil je premor, nato pa so kultno mesto za pokope ponovno začeli uporabljati v 9. in 10. stoletju, in sicer njegov jugovzhodni del. V mlajših, slovanskih grobovih med najdbami izstopajo kosi nakita (obsenčniki, prstani, zapestnice z zaključki v obliki kačje glavice, okrašene zaponke) pa tudi lonci in sklede, okrašene s tipično valovnico, dve stekleni posodi, železna sulična ost, posrebreni železni ostrogi, železni nož s slonokoščenim držajem in puščične osti. Te bogate najdbe so pripadale osebam višjega socialnega sloja in pričajo o velikem pomenu naselbine.

Alttitle

Grajski hrib – Puščava: grobovi so označeni s starimi terenskimi številkami, ki kažejo zaporedje odkrivanja grobov. (Vir: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Alttitle

Grajski hrib – Vahtarjeva njiva, Puščava. (Vir: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

 

Stari trg pri Slovenj Gradcu – the Puščava archaeological site

(HRN 7944)

Puščava is a wooded ridge northwest of Grajski hrib and the church of St. Pancras. Before World War I, Dr Hans Winkler and Dr Walter Schmid searched 138 graves from Late Antiquity and the Early Middle Ages. Among them, they found a few skeletal graves from the Late Hallstatt period (later Early Iron Age) with additional material, but also buildings that supposedly date to the 2nd century BC and were mostly destroyed because of later burial sites at this spot.

Graves from Late Antiquity in the northwestern part of the burial site date to the late 4th and the 5th century, the deceased of the ancient Colatio were buried here. Then followed an intermission, before the cult site was used for burial again in the 9th and the 19th century; namely, its southeastern part. In the younger, Slavic graves, the most prominent nds are pieces of jewellery (earrings, rings, bracelets with snake-head- shaped ends, decorated buckles), pots and bowls decorated with a typical wave line, two glass dishes, an iron spearhead, silver-coated iron spurs, an iron knife with an ivory handle, and arrowheads. These rich nds belonged to upper-class individuals and are a testament to the settlement’s importance.

Alttitle

Grajski hrib – Puščava: the graves are marked with old eld numbers, which show the sequence of grave discoveries (Source: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)

Alttitle

Grajski hrib – Vahtar’s Field, Puščava (Source: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)