Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Colatio

(EŠD 693)

Naselbini pripada tudi grobišče, ki leži južno, tik ob njenem robu in vzdolž trase rimske ceste, tj. južno od današnjega Starega trga ob krožišču proti Kotljam in Slovenj Gradcu. Prvi raziskovalec grobišča, dr. Hans Winkler, je že v prvem letu raziskav v grobnici I naletel na ostanke koščene mrtvaške postelje, kar je izjemna in zelo redka najdba dragocenega pohištva iz tretje četrtine 1. stoletja. V grobnici II je nato našel še marmorni spomenik, posvečen Luciju Apuleju, županu Celeje, in njegovi družini. Različne oblike pokopov na grobišču kažejo na družbeno razslojenost prebivalstva: grobne kapelice v obzidanih parcelah za bogatejše in preprosti žgani grobovi za revnejše prebivalce. V novejšem času so raziskave sledile še na južnem delu grobišča, kjer so bili med drugim odkriti bogati žarni grobovi iz 1. oziroma 2. st. n. št., skeletna grobova iz 3. in 4. stoletja ter številni odlomki glinenih posod iz poznorimskega obdobja v naselbinski plasti nad grobovi. Del grobišča je danes prikazan na mestu najdbe kot Arheološki park Colatio, nekaj najdb pa je na ogled v muzeju v Slovenj Gradcu.

Alttitle

Odlomek nagrobnega spomenika iz grobnice I in njegova risarska rekonstrukcija. (Vir: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Alttitle

Digitalna rekonstrukcija mrtvaške postelje iz Kolacione. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

 

Stari trg pri Slovenj Gradcu – the Colatio archaeological site

(HRN 693)

The settlement also includes a burial site, which lies to the south, right on the settlement’s edge and beside the path of the former Roman road; that is, south of modern-day Stari trg and next to the roundabout on the road between Slovenj Gradec and Kotlje. The rst burial site researcher, Dr Hans Winkler, found the remains of a death bed made of bone in Tomb I in the rst year of his research, which is an extraordinary and very rare nding of precious furniture from the third quarter of the 1st century. In Tomb II, he then found a marble tombstone, dedicated to Lucius Apuleius, mayor of Celeia, and his family. Di erent types of burial at the site point to social strati cation of the populace: tomb shrines in walled rooms for the rich and simple urn graves for the poorer inhabitants. Lately, research has been done in the southern part of the burial site, where opulent urn graves from the 1st or the 2nd century have been found, as well as two skeletal graves from the 3rd and the 4th century and several shards of clay pots from the late Roman period in the settlement layer above the graves. A part of the burial site is on display today at the site of discovery as Archaeological Park Colatio, while some ndings are exhibited in a museum in Slovenj Gradec.

Alttitle

A piece of a tombstone from Tomb I and its pictorial reconstruction (Source: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)

Alttitle

Digital reconstruction of the death bed from Colatio. (Photo: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)