Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Colatio

(EŠD 693)

Ob vznožju grajskega hriba, ob trasi rimske ceste Celeja–Virun (Celeia– Virunum), je nekoč stala antična naselbina in poštna postaja Kolaciona (Colatio). Spadala je pod upravno območje (ager) municipija Celeje, njenemu razvoju pa lahko sledimo od 1. do 5. stoletja n. št. Bila je center gospodarskega, kulturnega in verskega dogajanja, središče s poslovnimi objekti, kjer so opravljali poštno službo in kjer so službovali nižji uradniki, tu pa so se srečevali tudi trgovci in obrtniki. Arheološko najdišče Colatio sodi med redko ohranjene in raziskane rimske poštne postaje na slovenskem ozemlju v razponu od 1. do prve polovice 5. st. n. št.

Prve najdbe njenih ostalin so bile zabeležene v sredini 19. stoletja, prve večje raziskave pa je tod med letoma 1909 in 1912 opravljal dr. Hans Winkler. Med drugim je nad Karnerjevo hišo odkril »Jupitrov« obhodni tempelj in več rimskih marmornih oltarjev. Med tedanjimi in kasnejšimi raziskavami naselbine in njene neposredne bližine so bili razen nekaterih arhitekturnih ostalin odkriti še deli nakita, noše, železno orodje ter steklene in glinene posode. Večina rimskih ostalin je danes še pod starotrškimi travniki in njivami, kjer jih skrbno varujemo.

Alttitle

Tabula Peuntigeriana – srednjeveška kopija edinega ohranjenega antičnega zemljevida. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Slika Digitalna rekonstrukcija mrtvaške postelje iz Kolacione. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Slika Tempelj Kolacione. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Slika Votivna plošča, posvečena Jupitru Depulsorju. (Vir: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

 

Stari trg pri Slovenj Gradcu – the Colatio archaeological site

(HRN 693)

At the base of Grajski hrib (“Castle Hill”), where the Roman road Celeia-Virunum once took its course, there once stood the ancient settlement and post station Colatio. It was part of the administrative district (ager) of the Celeia municipium and we can follow its development from the 1st to the 5th century AD. It was a centre of economic, cultural and religious activities, it had business objects, where postal service was carried out and where lower o cials worked, and it was also a place where merchants and tradesmen met. The Colatio archaeological site is one of the rare preserved and examined Roman post stations in Slovenian lands from the period between the 1st and the 5th century AD.

The rst ndings of its remains were noted in the mid-19th century, while the rst major examinations were made by Dr Hans Winkler between 1909 and 1912. Among other things, he found “Jupiter’s” circumambulation temple above Karner’s House and several Roman marble altars. In those and later examinations of the settlement and its immediate surroundings, jewellery parts, clothing, iron tools and glass and clay pots were discovered, besides some architectural remains. Most of the Roman remains are still beneath the Stari trg elds and meadows today.

Alttitle

Tabula Peuntigeriana – a medieval copy of the only preserved ancient map. (Photo: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)

Slika Digital reconstruction of the death bed from Colatio. (Photo: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)

Slika The settlement of Colatio. (Source: Institute for the Preservation of Cultural Heritage of Slovenia and Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec)

Slika A votive plate, dedicated to Jupiter Depulsor (Source: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)