Slovenj Gradec – Gomilno grobišče pod Gradiščem

(EŠD 10319)

V Florjanovem gozdu pod Gradiščem in ob njem je obsežno gomilno grobišče, ki pripada naselbini iz starejše železne dobe na vrhu hriba. Grobišče leži 500 metrov južno pod naselbino, ob robu legenske terase, in je najbolj razpoznavno v nepozidanem gozdnatem prostoru v velikosti približno 220 m x 130 m. Doslej je bilo tod dokumentiranih 89 gomil, od tega jih je 14 še v celoti ohranjenih, druge pa so poškodovane in prekopane. Največ gomil ima premer od pet do sedem metrov, redkeje nad 10 metrov, večinoma so nizke. V gomilah so pokopi individualni, raziskave pa odkrivajo način pokopa pomembnejših prebivalcev gradišča, ki so jih po smrti sežgali na grmadi, zagrebli v žaro, jo obdali s kamnitim vencem ali pa nanjo položili večji ploščat kamen in jo zasuli z zemljo. V grob so položili še lončene posode s hrano za popotnico, nekatere pa so tudi namerno razbili. Gomile so datirane v čas od sredine 8. do konca 7. stoletja pr. n. št., doslej najpomembnejša najdba pa je t. i. Kramarškov grob, odkrit leta 1958, z železnim krivim mečem. Najdbe so v celoti objavljene, večinoma so shranjene v muzeju v Gradcu (Universalmuseum Joanneum), nekaj pa jih je v Sokličevi zbirki v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu.

Alttitle

Zemljevid in najdbe: gomilno grobišče Legen. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

 

Slovenj Gradec – the barrow site under Gradišče

(HRN 10319)

In Florjan’s Forest under Gradišče and next to it, there is a sizeable burial site belonging to the Early Iron Age settlement at the top of the hill. The site lies 500 metres south of the settlement, on the edge of the Legen terrace, and is most discernible in the non-built-up wooded area with the surface of about 200 m × 130 m. So far, 89 barrows have been documented here, of which 14 are preserved intact and the others are damaged or have been dug through. Most barrows have a diameter of ve to seven metres, less often above ten metres, they are mostly low. Most of them only have single individuals buried, although research has discovered a way of burying higher-ranking hillfort inhabitants, whereby they were posthumously burned on a pyre, their remains were put into an urn, the urn was surrounded by a circle of stones or covered by a large at rock, and covered with earth. Clay pots with food for the journey were put into the grave, while some pots were purposefully shattered. The barrows date to the period between the mid-8th and the late 7th century BC, while the most important discovery so far has been the so-called Kramaršek’s Grave, found in 1958, containing a curved iron sword. The discoveries have all been published, the artefacts are mostly kept in the Graz Museum (Universalmuseum Joanneum), but some are part of the Soklič’s Collection in the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.

Alttitle

Map and findings: the Legen barrow site. (Photo: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)