Raduše – Utrdba

(EŠD 7950)

V Zatiški kotlini, v Raduševem jarku, vzhodno od Penškove domačije, stoji utrjena vzpetina z umetno zravnano ovalno kopo, obdano z jarkom in nasipom, v velikosti 28 m x 17 m. Leta 1978 so bile tod z arheološko raziskavo odkrite masivne ostaline zidanih temeljev utrdbe tlorisne površine 9,7 m x 7,7 m. V ruševinskih plasteh so bili odkriti žganina, omet, okovje vrat, železni predmeti (pasna spona, štiriroba puščična ost) in številni odlomki poznosrednjeveških lončenih posod. Na podlagi najdb lahko utrdbo datiramo v konec 15. in prvo polovico 16. stoletja. Domnevno je bila postojanka del protiturškega obrambnega sistema zapor in utrdb na Koroškem.

Posnetek Lidar

Posnetek Lidar http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso

Slika

Raduše – utrdba. (Slikovno gradivo: arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.)

 

Raduše – a fort

(HRN 7950)

In the Zatič Basin, in the Raduše ravine, east of the Penšek farm, there is a forti ed hill with an arti cially attened oval top, encircled by a ditch and an embankment, of the size 28 m × 17 m. In 1978, archeological investigations uncovered voluminous remains of the fort’s stone foundations with an area of 9.7 m × 7.7 m. In the rubble layer, charred human remains, plaster, door furniture, iron objects (a belt buckle, an arrowhead with four blades) and several pieces of late medieval clay pots were uncovered. Based on these found objects, the fort can be dated to the late 15th and early 16th century. Presumably, the stronghold was part of the anti-Turkish defence system of blockades and forts in Carinthia.

Posnetek Lidar

Posnetek Lidar http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso

Slika

Raduše – the fort. (Photo: archive of the Institute for the Preservation of Cultural Heritage of Slovenia)