Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeia–Virunum

(EŠD 7954)

Rimska cesta, ki je povezovala severovzhodni del osrednje Slovenije s Podjuno in Gosposvetskim poljem, je bila speljana tudi čez gričevnat koroški svet. Njen osnovni namen je bil zadovoljiti potrebe države, zato je morala biti dobro utrjena in vzdrževana. Cesto pa so uporabljali tudi poštna služba, trgovci in obrtniki. Trasa rimske ceste je delno ohranjena, ponekod je še vidna kot pobočni usek širine od pet do šest metrov ali pa kot nasip enake širine. Sestop ceste v rimsko naselbino Kolaciona (Colatio) še ni preverjen – mogoči sta dve varianti.

Alttitle

Rimska cesta

 

Mislinjska Dobrava – the Roman road Celeia–Virunum

(HRN 7954)

The Roman road that connected the northeastern part of central Slovenia with Podjuna and Gosposvetsko polje, led partly through the hilly Carinthian land. Its main purpose was to serve the country’s needs; therefore, it needed to be forti ed and well-kept. The road was also used by the postal service, merchants and tradesmen. The layout of the road is partly preserved, it is in some places still visible as a lateral cut ve to six metres wide, or as an embankment of equal width. The descent of the road into the Roman settlement of Colatio has not been examined yet – there are two possible variants.

Alttitle

The Roman road