Mislinjska Dobrava – Arheološko območje Dobravski grad

(EŠD 27870)

Na platoju Mislinjske Dobrave, jugovzhodno od letališke steze (Aerodrom Slovenj Gradec) ter neposredno ob graščini Hartenstein, leži domnevno utrjena poznorimska naselbina. Glede na zračne posnetke kaže, da so stavbe na severni strani najdišča naslonjene na ogrado, na južni strani pa se na zunanji strani ograde vidi obris stolpa. Na vzhodni strani utrdbe vodi proti gozdu sled rimske ceste. Glede na posnetke in najdbe s terenskih pregledov sklepamo na dolgotrajnejšo poselitev območja v prazgodovinskem in rimskem obdobju, za natančnejšo opredelitev pa so potrebne nadaljnje arheološke raziskave.

Alttitle

Letalski posnetek arheološkega najdišča Dobravski grad. (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

Slika

Rimska cesta, http://giskd6s.situla.org/giskd/.

 

Mislinjska Dobrava – the Dobravski grad archaeological site

(HRN 27870)

On the plateau of Mislinjska Dobrava, southeast from the runway of the Slovenj Gradec Airport and directly beside the Hartenstein manor, there lies a presumably forti ed late Roman settlement. Judging by the aerial photos, it seems that the buildings in the northern part of the site are leaning against a fence, while in the southern part, an outline of a tower is visible on the outside of the fence. On the east side of the forti cation, there is a trace of a Roman road leading into the forest. The ndings at the site and photos point to a long- term settlement of the area in the prehistoric and the Roman period; however, further archaeological research is needed for a more accurate outline.

Alttitle

An aerial photo of the Dobravski grad archaeological site (Photo: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)

Slika

The Roman road, http://giskd6s.situla.org/giskd/.