Gradišče nad Slovenj Gradcem – Gradišče

(EŠD 311)

Na Gradišču, severovzhodno nad Slovenj Gradcem, je na vrhu hriba nekoč stala prazgodovinska utrjena naselbina z dobrim pregledom nad celotno Mislinjsko dolino. Nastala je v starejši železni dobi, v 8. in 7. stoletju pr. n. št., in obsega približno 500 m x 180 m današnje njivske in travniško-gozdne površine. Z obdelovanjem hriba je prvotna, naravno zavarovana površina že močno preoblikovana, utrjeni nasipi so vidni le še na severni strani naselbine. Gradišče na Legnu je najbolj znano v Mislinjski dolini in spada med največja slovenska železnodobna gradišča. Naselbini je pripadalo tudi grobišče v Florjanovem gozdu z doslej 89 znanimi in delno raziskanimi gomilami.

Slika

Posnetek Lidar http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso.

Slika

Letalski posnetek Gradišča (hrib na desni strani posnetka) s pripadajočim gomilnim grobiščem v Florjanovem gozdu (levo od vznožja hriba). (Slikovno gradivo: arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.)

 

Gradišče nad Slovenj Gradcem – the hillfort

(HRN 311)

On Gradišče, northeast from Slovenj Gradec, there once stood a prehistoric forti ed settlement at the top of the hill, with a good view of the whole Mislinja Valley. It was erected in the Early Iron Age, in the 8th and 7th centuries BC, and covers about 500 by 180 meters of today’s elds, meadows and forest. Through agricultural cultivation of the hill, the original naturally protected area has been altered extensively; forti ed ramparts are now only noticeable at the northern side of the settlement. The hillfort at Legen is the most widely known in the Mislinja Valley and is one of the largest Slovenian Iron Age hillforts. The burial site in the Florjan’s Forest also belonged to the settlement; it contains 89 currently known and partly examined barrows.

Slika

LIDAR photo http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso.

Slika

An aerial photo of Gradišče (the hill on the right in the photo) with its burial mound in the Florjan’s Forest (to the left of the hill’s base). (Photography: archive of the Carinthian Regional Museum in Slovenj Gradec.)