Št. Janž nad Radljami

Župankova domačija

(EŠD 8226)


Foto: Tomo Jeseničnik
Foto: Tomo Jeseničnik

Oborožene sile nemškega okupatorja so v drugi polovici novembra 1944 izvedle ofenzivo na območju Kozjaka proti Lackovemu odredu. Skupina partizanov 3. bataljona Lackovega odreda je 23. novembra 1944 prenočila na domačiji p.d. Župank, Št. Janž pri Radljah, ko jih je nenadoma obkolila in napadla močnejša nemška enota.

V spomin na sedem padlih partizanov je leta 1983 takratna organizacija Zveze borcev Občine Radlje ob Dravi ob domačiji postavila spomenik – na visokem kamnitem podstavku stoji bronasta figura partizana (avtor akd. kipar Viktor Gojkovič). Na pročelju nekdanje domačije so grafitni reliefi, ki prikazujejo nemški napad na domačijo.

Leta 1984 so v hiši Župankove domačije v sodelovanju s takratnim Koroškim pokrajinskim muzejem revolucije odprli tudi stalno muzejsko zbirko o zgodovini osvobodilnega gibanja na območju Kozjaka in o Lackovem odredu. Zaradi dotrajanosti je bila muzejska zbirka leta 2008 odstranjena, razstavne prostore pa od takrat uporablja Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi za predstavitve občasnih razstav.

 

Št. Janž nad Radljami

Župank Homestead

(HRN 8226)


Photo: Tomo Jeseničnik
Photo: Tomo Jeseničnik

In the second half of November 1944, the armed forces of the German occupier performed an offensive in the area of Kozjak and attacked the Jože Lacko detachment. On 23th November 1944, a group of partisans of the 3rd battalion of the Jože Lacko Detachment planned to stay overnight at Župank Homestead in Št. Janž pri Radljah, when they were suddenly surrounded and attacked by the powerful German unit.

In 1983, in a memory of seven fallen partisans, the then organization of Union of Fighters (Zveza borcev) from Radlje ob Dravi Municipality erected a monument next to the homestead – a bronze statue of a partisan standing on a high stone pedestal (author: academic sculptor Viktor Gojkovič). The front of the former homestead includes graphite reliefs depicting the German attack on the homestead.

In 1984, the Župank Homestead in collaboration with the then Carinthian Regional Museum of Revolution opened a permanent museum collection about the history of the liberation movement in the area of Kozjak and the Jože Lacko detachment. Due to its wear, the museum collection was removed in 2008. Since then, the exhibition rooms are being used by the Carinthian Regional Museum and the Radlje ob Dravi Museum for the presentation of temporary exhibitions.