Radlje ob Dravi

Znamenje ob Koroški cesti

(EŠD 8161)


Znamenje na razglednici, poslani med leti 1904 in 1919 (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Znamenje ob Koroški cesti leta 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)
Znamenje ob Koroški cesti leta 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)

Slopno znamenje v baročni maniri, t.i. »Zmorkovo kapelico«, naj bi v zahvalo za posvojenega otroka v bližini svoje nekdanje hiše leta 1878 dala postaviti Anton in Marija Zmork. Kasneje je družina znamenje podarila mahrenberškemu (radeljskemu) trgu. Znamenje je bilo prestavljeno leta 1978 s svoje prvotne lokacije zaradi gradnje obvoznice.

Znamenje kvadratnega tlorisa členijo polkrožne poslikane niše, pokrito je s strmo skodlasto streho. Obnovljeno je bilo leta 1991.

 

Radlje ob Dravi

The Monument at Koroška cesta

(HRN 8161)


Monument on a postcard sent between 1904 and 1919 (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje ob Dravi Museum)
The monument at Koroška cesta in 1973, photography (source: documentation of ZVKDS Maribor RU)
The monument at Koroška cesta in 1973, photography (source: documentation of ZVKDS Maribor RU)

The column monument in the Baroque style, the so-called “Zmork’s chappel” was supposedly built in 1878 on the initiative and as a sign of gratitude for the adopted child by Anton and Marija Zmork in the vicinity of their former house. Later, the family donated the monument to the Mahrenberg (Radlje ob Dravi) market town. In 1978, the monument was moved from its original location due to the construction of a bypass road.

The monument with the square floor plan is comprised of semicircular painted niches and covered with a steep shingled roof. It was renovated in 1991.