Radlje ob Dravi

Marijino znamenje

(EŠD 8150)


Marijino znamenje pred poslopjem nekdanjega sodišča v trgu Mahrenberg, okoli leta 1918, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Marijino znamenje, fotografija (Vir: Mirko Kogelnik)
Marijino znamenje, okoli 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)

Figuralno znamenje, izdelano po naročilu radeljskih (mahrenberških) dominikank, je prvotno stalo pred dominikanskim samostanom. Po razpustitvi samostana konec 18. stoletja so ga prenesli na trg k poslopju nekdanjega sodišča (1783), nato pa v zadnji tretjini 20. stoletja (1978) na današnje mesto ob cerkev sv. Mihaela.

Baročno znamenje sestavljajo podstavek s stebrom, na vrhu katerega je kip Marije z detetom v naročju. Ob stebru stojita dve svetniški figuri. Na dodatnih podstavkih stojita še dve svetniški figuri. Plastike so nastale v začetku 18. stoletja, podstavek in steber sta iz konca 18. stoletja. Figure prikazujejo Siegfrieda Mahrenberškega, ustanovitelja dominikanskega samostana, ter svetnike sv. Dominika, sv. Roka in sv. Jakoba.

Znamenje je eno izmed redkih ohranjenih znamenj z več kipi. Po kompoziciji je podobno mariborskemu kužnemu znamenju.

 

Radlje ob Dravi

Column of the Virgin Mary

(HRN 8150)


Column of the Virgin Mary in front of the former Court of Mahrenberg, around 1918, postcard (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje ob Dravi Museum)
Column of the Virgin Mary, photography (source: Mirko Kogelnik)
Column of the Virgin Mary, around 1973, photography (source: documentation of ZVKDS Maribor RU)

Column with figures made to the order of the Dominican nuns from Radlje ob Dravi (Mahrenberg) was originally placed in front of the Dominican Monastery. After the dissolution of the monastery at the end of the 18th century the column was first transferred to the square next to the building of the former court (1783) and later, in the last third of the 20th century, to the today’s location next to St. Michael’s Church.

The Baroque column consists of a pedestal with a pillar, on top of which is a statue of Madonna with child in her arms. There are two figures of saints at the pillar. There are also two figures of saints on the additional pedestals. The statues were made in the beginning of the 18th century, while the pedestal and the pillar date back to the end of the 18th century. Figures represent Siegfried of Mahrenberg, founder of the Dominican Monastery, and the following saints: St. Dominic, St. Roch and St. Jacob.

The column is one of the few preserved signs that incorporate numerous statues. Its composition is similar to the Plague Column in Maribor.