Radlje ob Dravi

Hiša Mariborska 20

(EŠD 8147)


Pogled na trg Mahrenberg med leti 1904 in 1908, hiša nekdanje pošte na skrajni levi strani, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)

Nadstropna stavba ima strmo opečno čopasto streho. V pritličju vodi v stavbo kamnit portal z lesenimi vratnicami. Portal ima v temenu kartušo. Ob vhodu je nekdaj stala kamnita klop z napisom V.S. in letnico 1816. Na oknih so lesene naoknice. Vežo pokriva banja s poznobaročnimi sosvodnicami, tudi drugi pritlični prostori so obokani. Tako v pritličju, kot v nadstropju je še nekaj prostorov s štukaturnimi stropi.

Hiša je lep primer bogatega trškega doma, kar se kaže zlasti v arhitekturnih detajlih. Hiša nekdanje pošte je sestavni del ožjega trškega ambienta, saj stoji na začetku razširitve ceste v trg.

 

Radlje ob Dravi

House, 20 Mariborska Street

(HRN 8147)


The view of Mahrenberg between 1904 and 1908, with the former post office on the far left, postcard (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje Ob Dravi Museum)

The multi-storey building has a steep four-eaved roof. A stone portal with wooden door wing leads into the building in its ground floor. The front of the portal includes a cartouche. At the entrance once stood a stone bench with an inscription “V.S.” and the year 1816. The windows have wooden shutters. The entrance hall is covered with a semicircular arch with late Baroque linear arches and other ground floor rooms are arched as well. There are a few rooms with stucco ceilings both in the ground floor and the first floor.

The house is a good example of a wealthy home in a market town, which can be noticed in some architectural details. A former post office house is an integral part of the narrow market town ambience, since it stands at the beginning of the extension of the road in the market.