Radlje ob Dravi

Cerkev sv. Mihaela

(EŠD 3300)


Svečanost ob dvigovanju zvona na cerkev sv. Mihaela leta 1906, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Stoječa Marija z detetom, nastala med leti 1340 in 1360 (Vir: Narodna galerija, Ljubljana)
Stoječa Marija z detetom, nastala okrog leta 1500 (Vir: Narodna galerija, Ljubljana)
Cerkev sv. Mihaela, fotografija (Vir: Mirko Kogelnik)

Cerkev se prvič omenja leta 1251. Sestavljajo jo ladja, triosminsko zaključen prezbiterij in zvonik ob njem ter baročni kapeli in zakristija. Zunanjščina ladje je členjena z lizenami, prezbiterij pa obstopajo visoki stopnjevani oporniki. Cerkev je krita z opečno kritino. Notranjščina ladje in kapel je baročna. Ladja je obokana s križnimi oboki z oprogami, prezbiterij je mrežasto rebrasto obokan. Na severni steni prezbiterija sta ohranjeni freski Marije Zavetnice s plaščem in Ane Samotretje iz leta 1523. Ostala cerkvena oprema je baročna iz 18. stoletja.

Ostanki romanske stavbe z ravnim stropom so bržkone še ohranjeni v ladji. Najstarejši del današnje stavbe sta mrežasto rebrasto obokan prezbiterij in zvonik iz druge polovice 15. stoletja. Med leti 1713 in 1724 so ladjo baročno obokali, ji prizidali kapeli in emporo ter predelali cerkveno zunanjščino razen prezbiterija in zvonika. V drugi polovici 18. stoletja so prizidali zakristijo.

 

Radlje ob Dravi

St. Michael’s Church

(HRN 3300)


Bell raising ceremony at St. Michael’s Church in 1906, postcard (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje ob Dravi Museum)
Standing Madonna with Child, made between 1340 and 1360 (source: National gallery, Ljubljana)
Standing Madonna with Child, made around 1500 (source: National Gallery, Ljubljana)
St. Michael’s church, photography (source: Mirko Kogelnik)

The church was first mentioned in 1251. It consists of the nave, three-eighths presbytery with a church tower next to it, a Baroque chapel, and a sacristy. The exterior of the nave is divided by means of protruding borders, while the presbytery is surrounded with high pillars. The church is covered with tile roofing. The interior of the nave and the chapels are designed in Baroque style. The nave is arched using cross vaults with supporting arcs, while the presbytery is arched with mesh and ribs. The northern wall of the presbytery includes the preserved frescoes of the Mantled Virgin Mary the Protector and Saint Anne from the year 1523. Other equipment in the church dates back to the Baroque period and the 18th century.

The remains of the Romanesque building with a flat roof are probably still preserved in the nave. The oldest parts of the today’s buildings are the presbytery arched with mesh and ribs and a church tower dating back to the second half of the 15th century. Between 1713 and 1724, the nave got its baroque arches, additional two chapels and a loft, while the exterior of the church was rebuilt – with the exception of the presbytery and the church tower. In the second half of the 18th century, the vestry was added to the building.