Zgornja Vižinga

Cerkev sv. Ilja

(EŠD 3301)


Obnova cerkve sv. Ilija leta 1965, fotografija (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Nagrobna plošča za Gaja Julija Cisiaka iz druge polovice 1. stoletja, vzidana v zunanji zahodni steni cerkve sv. Ilija, fotografija (Foto: Tomo Jeseničnik)

Cerkev se prvič omenja v 13. stoletju. Od te prvotne stavbe je verjetno ohranjen le južni portal. Sedanja cerkev je nastala okoli leta 1700 še v močni gotski tradiciji, obnovljena pa je bila v letih 1792 in po požaru leta 1834.

Cerkev sestavljajo ladja, zvonik, vzidan v vhodno fasado, poligonalno zaključen prezbiterij in zakristija. Fasade niso členjene, le zvonik členijo pilastri. Cerkev pokriva opečna kritina. V zahodno zunanjo steno zvonika cerkve je vzidan rimski nagrobnik – nagrobna plošča za Gaja Julija Cisiaka iz druge polovice 1. stoletja. Nagrobna plošča iz belega pohorskega marmorja je bila odkrita leta 1827. Napisno polje je obdano s profilirano obrobo. Napis govori o tem, da so dali Gaju Juliju Cisiaku in njegovi ženi njuni otroci še za časa življenja postaviti nagrobnik.

Notranjščina je obokana, oprema cerkve je baročna. Baročni oltar sv. Martina iz leta 1738 so v to cerkev prinesli iz porušene cerkve sv. Martina v Spodnji Vižingi, ki je bila leta 1956 porušena zaradi gradnje nove ceste.

 

Zgornja Vižinga

Church of St. Gilles

(HRN 3301)


Restoration of the Church of St. Giles in 1965, photography (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje Ob Dravi Museum)
The gravestone in honour of Gaius Iulius Cisiac from the second half of the 1st century built into the western outer wall of the church tower of the Church of St. Giles, photography (Photo: Tomo Jeseničnik)

The church was first mentioned in the 13th century. Only southern portal is assumed to be preserved of this original building. The present church was built around 1700 still in a strong Gothic tradition and was renovated both in 1792 and after a fire that burst in 1834.

The Church consists of a nave, a church tower built into the entrance façade, a polygonal presbytery, and a sacristy. Its façades are not divided, only the church tower is divided by pilasters. Church is covered with tile roofing. The Roman gravestone – monument in honour of Gaius Iulius Cisiac from the second half of the 1st century – was built into the western outer wall of the church tower. The gravestone made of white Pohorje marble was discovered in 1827. The inscription field is surrounded with a profiled frame. The inscription speaks of the fact that they erected a monument in honour of Gaius Iulius Cisiac, his wife, and their children while they were still living.

The interior is arched and the furnishing of the church dates in Baroque. The Baroque altar of St. Martin from 1738 was brought into the church from the demolished Church of St. Martin from Spodnja Vižinga, which was demolished in 1956 due to the construction of a new road.